pix pix

Vragen

 1. Wat is een CAR-PASS?
 2. Wanneer hebt u een CAR-PASS nodig?
 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen?
 4. Wat zijn de gevolgen wanneer er geen CAR-PASS en/of verkoopsdocument wordt afgeleverd bij de verkoop van een tweedehandswagen?
 5. Waar kan ik een CAR-PASS aanschaffen?
 6. Hoelang blijft een CAR-PASS geldig?
 7. Ik beschik reeds over een geldige CAR-PASS, maar moet nog naar de technische keuring. Moet ik dan een nieuwe CAR-PASS aankopen?
 8. Hoeveel kost een CAR-PASS?
 9. Kan ik de echtheid van een CAR-PASS nagaan?
 10. Van waar komen de gegevens die op een CAR-PASS staan?
 11. Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt?
 12. Wanneer worden de kilometergegevens doorgegeven?
 13. Hoe weet ik welke gegevens aan de vzw CAR-PASS worden meegedeeld?
 14. Door welke rechtsregels wordt de CAR-PASS geregeld?
 15. Wat moet ik doen als ik meen dat er een fout op de CAR-PASS staat?
 16. Verdere vragen?

1. Wat is een CAR-PASS?

Een CAR-PASS is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld. U krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig is. Daarnaast bevat het document nog andere vermeldingen:

 • het merk en het model van het voertuig;
 • de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven in België;
 • het chassisnummer van het voertuig;
 • dat datum waarop het document is aangemaakt;
 • het identificatienummer van de CAR-PASS (dat toelaat de echtheid van het document na te gaan).

top


2. Wanneer hebt u een CAR-PASS nodig?

Bij elke verkoop van een tweedehandswagen aan een particulier moet aan hem een CAR-PASS worden afgeleverd door de verkoper. Het doet er niet toe of deze verkoper eveneens een particulier is dan wel een vakman.

Wanneer je als particulier je wagen tweedehands verkoopt aan een vakman, ben je niet wettelijk verplicht om hem een CAR-PASS af te leveren.

top


3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de
verkoop van een tweedehandswagen?

Wanneer het gaat om de verkoop van een reeds ingeschreven voertuig tussen professionelen, door een professioneel aan een particulier of door een particulier aan een professioneel, moet er inderdaad een verkoopsdocument worden opgemaakt.

Dit document bevat de volgende gegevens:

 • merk en model van het voertuig;
 • chassisnummer;
 • jaar van eerste inschrijving;
 • de kilometerstand die de teller aangeeft op datum van verkoop;
 • de verkoopprijs;
 • de datum van de verkoop;
 • de identiteit van beide contracterende partijen;
 • hun handtekening (tenzij alle voormelde gegevens opgenomen zijn op de verkoopsfactuur).

Het is de verkoper die moet instaan voor de opmaak van dit document, tenzij het gaat om de verkoop van een tweedehandswagen door een particulier aan een professioneel (bvb. bij de aankoop van een nieuwe wagen). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken.

Het document moet in tweevoud worden opgemaakt en elke partij moet er een exemplaar van krijgen. Wanneer het een verkoop van een tweedehandswagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken. Het is wel aan te raden dit toch te doen om latere discussies te vermijden.

top


4. Wat zijn de gevolgen wanneer er geen CAR-PASS en/of
verkoopsdocument wordt afgeleverd bij de verkoop van een
tweedehandswagen?

Onder de punten 2 en 3 staat beschreven wanneer de verkoper een CAR-PASS moet afleveren
en een verkoopsdocument moet opstellen.

Wanneer niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. De wetgeving voorziet immers dat de koper die geen CAR-PASS heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan vragen. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal
deze moeten besluiten tot de ontbinding van de koop.

De koop zal dus als onbestaande moeten worden beschouwd en de aankoopsom zal moeten
worden terugbetaald.

Dezelfde burgerrechterlijke sanctie bestaat wanneer het verkoopsdocument beschreven onder punt 3 in tegenstrijd met de wet niet werd afgeleverd, of wanneer het niet de verplichte
vermeldingen bevat.

top


5. Waar kan ik een CAR-PASS aanschaffen?

Wanneer je een auto tweedehands wil verkopen, moet je deze wagen voorrijden voor een specifieke technische keuring. Op dat ogenblik kan je in het keuringsstation ook een CAR-PASS aanvragen. Het kilometerattest zal dan ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd.

Het is niet vereist een technische keuring te laten uitvoeren om een CAR-PASS te kunnen verkrijgen. Je kan de CAR-PASS ook gewoon zo aanvragen.

Let wel, een CAR-PASS mag slechts worden afgeleverd na voorrijden van het voertuig. Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een CAR-PASS te kunnen aanmaken. Een aanvraag tot het bekomen van een CAR-PASS is immers slechts geldig mits deze gegevens beschikbaar zijn op het ogenblik van de aanvraag.

top


6. Hoelang blijft een CAR-PASS geldig?

De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehandswagen een CAR-PASS van recente datum moet worden afgeleverd. In de praktijk wil dit zeggen dat de CAR-PASS niet ouder mag zijn dan twee maanden.

top


7. Ik beschik reeds over een geldige CAR-PASS, maar moet nog naar de technische keuring. Moet ik dan een nieuwe CAR-PASS aankopen?

Neen. Wanneer je over een geldige CAR-PASS beschikt, kan je niet worden gedwongen een tweede CAR-PASS aan te schaffen.

Om het systeem soepel te doen verlopen, wordt ervan uitgegaan dat automatisch een carpass wordt aangevraagd bij de technische keuring, wanneer je een voertuig ter keuring aanbiedt met het oog op de wederverkoop. Wanneer je aantoont dat je al een geldige carpass heeft, zal er geen nieuwe worden aangemaakt.

Ten einde elk misverstand te vermijden is het best de geldige CAR-PASS mee te nemen en te tonen aan de inspecteur van de technische keuring.

top


8. Hoeveel kost een CAR-PASS?

De prijs van een CAR-PASS is vastgelegd op 7,00 euro, BTW inbegrepen.

Het zou kunnen dat een CAR-PASS slechts een heel beperkt aantal (of geen) kilometerstanden weergeeft. Wanneer er minder dan vier kilometerstanden worden hernomen, wordt de carpass gratis afgeleverd.

top


9. Kan ik de echtheid van een CAR-PASS nagaan?

Er is heel wat in het werk gesteld om vervalsing en bedrog uit te sluiten. Zo bvb. wordt de carpass afgedrukt op speciaal papier dat namaak of fraude sterk bemoeilijkt met fluorescente inkt, een watermerk en een draadtekening.

Mocht je een CAR-PASS krijgen, waarvan je vermoedt dat hij niet echt is, dan kan je via deze website de echtheid nagaan aan de hand van het identificatienummer van de CAR-PASS.
Volg gewoon de instructies die je op het scherm ziet verschijnen.

top


10. Van waar komen de gegevens die op een CAR-PASS staan?

De wetgeving heeft voorzien dat één enkele organisatie wordt belast met de centralisatie van de kilometergegevens van alle voertuigen. De vereniging die daartoe op basis van zeer strenge criteria is erkend, is de vzw CAR-PASS.

De kilometerstanden worden aangeleverd door de zgn. vaklui: dit zijn in feite de professionelen van het autobedrijf (garagisten, koetswerkherstellers, bandencentrales, enz.). Ook de instellingen voor autokeuring nemen de kilometerstand van het ter keuring aangeboden voertuig op en geven deze door aan de vzw CAR-PASS.

Deze kilometerstanden worden steeds doorgegeven samen met het chassisnummer van de wagen en de datum waarop de stand van de kilometerteller werd opgenomen.

De D.I.V. (de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer) meldt alle inschrijvingen van voertuigen in België.

Door een combinatie van al deze gegevens, wordt het mogelijk het kilometerverleden van het voertuig weer te geven.

top


11. Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt?

Dit is absoluut verboden door de wetgeving. De gegevens die in de centrale databank van de vzw CAR-PASS zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering op aanvraag van kilometerattesten, de zgn. CAR-PASS. Daarom is onder meer voorzien dat elke CAR-PASS afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven.

Er is dus een uniek doel dat strikt en eenduidig is bepaald. Om deze uniciteit te waarborgen, zijn er heel wat voorwaarden gesteld aan de vereniging die instaat voor de centrale registratie van de kilometerstanden, de vzw CAR-PASS. Daarnaast heeft deze organisatie heel wat voorzorgsmaatregelen genomen voor een sluitende beveiliging van de geregistreerde gegevens.

Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden.

top


12. Wanneer worden de kilometergegevens doorgegeven?

Wanneer een vakman, bvb. jouw garagist, een werk uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen.

Deze wordt naderhand samen met de datum van opname en het chassisnummer van het voertuig worden doorgegeven aan de vereniging die is belast met de centrale registratie, de vzw CAR-PASS.

Deze gegevens zal je trouwens ook terugvinden op de factuur of enig ander document dat de vakman je aflevert naar aanleiding van uitgevoerde werken.

Ook wanneer je met een voertuig naar de technische keuring gaat, gebeurt hetzelfde.

De transmissie van de gegevens gebeurt in principe via elektronische weg en ten laatste binnen de vijf werkdagen na uitvoering van de werken aan het voertuig of na de technische keuring.

top


13.Hoe weet ik welke gegevens aan de vzw CAR-PASS worden meegedeeld?

Wanneer de vakman aan jouw wagen werken uitvoert en daarvoor een factuur of enig ander document (bvb. in het kader van de waarborg) opstelt, is verplicht hierop de stand van de kilometerteller op het ogenblik van de uitvoering van de werken en het chassisnummer van het voertuig te vermelden.

Het zijn deze gegevens die hij ook aan de vzw CAR-PASS meedeelt.

De instellingen voor technische keuring doen opname van de stand van de kilometerteller bij elke keuring. Deze stand die je terugvindt op het keuringsbewijs, wordt aan de centrale databank doorgegeven.

top


14. Door welke rechtsregels wordt de CAR-PASS geregeld?

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen
(B.S. 05/07/2004) heeft de basis gelegd voor een efficiënte bestrijding van fraude op dit vlak.

Hij werd verder uitgevoerd door de volgende besluiten:

 • koninklijk besluit van 30 september 2004 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig (B.S. 18/10/2004);
 • ministerieel besluit van 3 november 2004 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/11/2004);
 • koninklijk besluit van 21 februari 2005 betreffende de erkenning van en de controle op de vereniging die is belast met registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 14/03/2005);
 • koninklijk besluit van 17 september 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 03/10/2005);
 • ministerieel besluit van 19 september 2005 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen (B.S. 03/10/2005);
 • koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot erkenning van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 19/05/2006);
 • koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot regeling van de financiering van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 24/07/2006);
 • koninklijk besluit van 26 augustus 2006 tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen (B.S. 30/08/2006, Ed. 2).

top


15. Wat moet ik doen als ik meen dat er een fout op de CAR-PASS staat?

Gaat het om de laatste kilometerstand die op het ogenblik van afgifte door de inspecteur van de technische keuring werd opgetekend, dan moet u zich tot het keuringsstation in kwestie wenden. Blijkt uw vraag terecht dat zal men ter plekke een nieuwe CAR-PASS voor u afdrukken. Deze is dan gratis.

Betreft uw opmerking een ander gegeven op de CAR-PASS, vul dan het on line formulier in. Vergeet niet het nodige bewijsmateriaal (factuur, keuringsbewijs, onderhoudsboekje) bij te voegen. Zoniet kunnen wij uw vraag niet behandelen. Blijkt ze gegrond sturen wij u gratis een nieuw document op, dat opnieuw 2 maanden geldig is.

top


16. Verdere vragen?

Hebt u nog vragen?

U kan ons contacteren via email op het adres help@CAR-PASS.be of per telefoon op het nr. 02/773.50.56 van maandag tot donderdag van 8u tot 17u30 en op vrijdag van 8u tot 16u30.

U kan ook schrijven naar CAR-PASS v.z.w., Woluwedal 46/2, 1200 Brussel.

Je kan je ook wenden tot de Dienst Bescherming van de Consumentenrechten:

telefoon: 0800 120 33
fax: 0800 120 57
e-mail: info.eco@economie.fgov.be

top