Privacy Policy van Car-Pass

Privacy Policy vzw Car-Pass

Car-Pass v.z.w, Woluwedal 46 b2 1200 Brussel, respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe Car-Pass je persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. De policy informeert je over welke gegevens Car-Pass registreert en hoe je moet vragen om inzage te verkrijgen over je persoonsgegevens, ze te verbeteren of zelfs te laten schrappen.

Wettelijke opdracht van Car-Pass

De vzw Car-Pass is de vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op initiatief van de professionelen van de autosector, die als opdracht heeft de kilometerstanden van auto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te registreren en daarvoor bij Koninklijk Besluit van 4 mei 2006 erkend is.

Car-Pass wil een sleutelrol spelen in de strijd tegen de fraude met de kilometerteller van voertuigen. Aldus wil Car-Pass een essentiële bijdrage leveren tot een betere bescherming van de koper van occasievoertuigen en streven naar een beter imago van de handel in occasievoertuigen en eerlijke concurrentie binnen de sector.

Gegevens verzameld door Car-Pass

Wanneer een vakman, bv. een garage, bandencentrale of de autokeuring, werken uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen. Die moet hij samen met de datum der werken en het chassisnummer van het voertuig doorgegeven aan de vzw Car-Pass. Deze gegevens zal je trouwens ook terugvinden op de factuur of op het keuringsbewijs. Het meedelen van deze data kan slechts gebeuren onder strikte voorwaarden vastgelegd in de wet van 11 juni 2004 betreffende de beteugeling van fraude met de kilometerteller van voertuigen. Car-Pass ontvangt geen verdere details over de uitgevoerde werken noch over de nummerplaat of de eigenaar van het voertuig.  

Car-Pass ontvangt van de Federale Overheid Mobiliteit en Vervoer de CO2-emissies en de Euronorm van het voertuig. Vanaf 1 Maart 2019, brengen de auto-experts de vzw Car-Pass op de hoogte, wanneer ze vaststellen dat een voertuig een keuring na ongeval moet ondergaan vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht. Een schematisch overzicht van de gegevensstromen vind je hier.

Daarnaast verwerkt Car-Pass ook een beperkt aantal persoonlijke gegevens van personen die de Car-Pass website, www.car-pass.be , bezoeken. Ten eerste zal de website automatische gegevens verzamelen, meer informatie hierover bij ‘Cookies en Google analystics’. Ten tweede heeft een persoon de mogelijkheid om gegevens op de Car-Pass website achter te laten.

Car-Pass verwerkt gegevens van personen die een contactformulier op de website hebben ingevuld, of een mail hebben gestuurd naar het algemeen mailadres info@car-pass.be. Deze gegevens beperken zich tot naam, voornaam, emailadres, land van herkomst en optioneel een telefoonnummer. Het land van herkomst wordt geregistreerd om zich een beeld te kunnen vormen van de belangstelling die er in het buitenland bestaat voor het Belgische Car-Pass systeem. De gegevens worden behouden tot 31/12/Y+3 waarbij Y het kalender jaar is tijdens het welke de vraag ontvangen werd.

Indien personen een aanvraag tot rechtzetting uitvoeren, verwerkt Car-Pass hun naam, voornaam, adres, telefoonnummer en het email adres. Optioneel wordt ook de GSM-nummer of fax-nummer van de betrokken persoon verzameld. Mogelijks worden er ook andere persoonsgegevens verzameld die terug te vinden zijn in het bewijsmateriaal die de persoon overhandigt aan Car-Pass. Deze gegevens worden zolang bijgehouden als nodig om fraude met de kilometerteller te voorkomen (zie ook volgende paragraaf).

Om zijn wettelijke opdracht te kunnen vervullen houdt Car-Pass ook de contactgegevens bij van ondernemingen die actief zijn in de automobielsector en onder de meldingsplicht aan Car-Pass vallen. Daartoe horen ook de namen en professionele mailadressen van contactpersonen die bij deze ondernemingen tewerkgesteld zijn. Zolang een onderneming uit de automobielsector de status van actieve onderneming in de KBO bezit, zijn de opgeslagen persoonsgegevens onontbeerlijk voor de uitvoering van de opdracht van Car-Pass. De contactgegevens van individuele contactpersonen zullen gewist worden indien deze personen niet langer bij de betrokken onderneming tewerkgesteld zijn en Car-Pass hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Wanneer een onderneming uit de automobielsector door de KBO op status van inactieve onderneming wordt geplaatst, zal ze niet langer tellerstanden aan Car-Pass meedelen. Gezien er jaren na de mededeling van een tellerstand (zolang het voertuig nog rijdt), noch steeds een betwisting over een meegedeelde tellerstand kan ontstaan, behoudt Car-Pass het zich het recht voor om de contactgegevens van inactieve ondernemingen te blijven bewaren.

Car-Pass zal je persoonlijke gegevens niet meedelen aan derden, noch deze aanwenden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van de v.z.w.

Car-Pass zal deze gegevens niet langer bijhouden dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Toegang, verbetering en verwijdering van je gegevens

Met uitzondering van de gegevens vermeld in art.1 van het KB van 26 augustus 2006 ‘tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen’, heeft Car-Pass geen toegang tot het register van de DIV. Car-Pass kent dus de naam van de titularis of eigenaar van het voertuig niet, noch de link tussen de nummerplaat en het chassisnummer. Wil je inzage in de opgeslagen gegevens van je persoonlijk voertuig, dan zal je moeten kunnen aantonen dat je de eigenaar of titularis (persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven bij de DIV) bent. Dit kan door het voorleggen van een combinatie van verschillende documenten zoals het inschrijvingsbewijs, het attest van de verzekering, de aankoopfactuur, recente onderhoudsfacturen of ander relevant bewijsmateriaal. De aanvrager zal ook in een verklaring op eer de juiste actuele kilometerstand van het voertuig moeten meedelen en een foto bijvoegen waarop deze tellerstand duidelijk kan afgelezen worden. Je kan je dossier versturen naar privacy@car-pass.be of naar onderstaand adres.

Wanneer de aanvrager op basis van de voorgelegde documenten niet kan aantonen dat hij de huidige eigenaar of titularis van het voertuig is of er op zijn minst gerede twijfel bestaat, dan behoudt Car-Pass zich het recht voor om de toegang tot de gegevens te weigeren. Car-Pass zal sowieso enkel de gegevens meedelen die dateren van de periode tijdens dewelke je eigenaar of titularis was van het voertuig.

Om de kilometerhistoriek van het voertuig te kennen, volstaat het ook om het voertuig in een willekeuring station van de autokeuring aan te bieden en er een Car-Pass aanvragen.

Denk je dat er een fout gemaakt is bij het melden van één of meerdere tellerstanden, dan kan je een aanvraag tot rechtzetting indienen. Je vindt het in te vullen formulier op onze website. Blijkt dat de verzender van de betwiste tellerstand inderdaad een fout gemaakt heeft, dan zullen we deze verbeteren en jou hierover berichten. Was je Car-Pass certificaat nog geldig, op het ogenblik dat je de aanvraag tot rechtzetting hebt ingediend, dan sturen we je gratis een verbeterde Car-Pass op met de post.

Voor alle andere data, die geen betrekking hebben op de kilometerhistoriek van een voertuig kan je steeds:

  • toegang krijgen tot je persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben om ze te controleren;
  • vragen om ze te verbeteren of te actualiseren;
  • vragen om de verwerking te beperken, ermee rekening houdend dat mogelijks niet dezelfde service kan gegarandeerd worden.
  • vragen om die persoonlijke gegevens te delen met een andere datacontroller.
  • vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te wissen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • bezwaar maken tegen de verwerking.

Het volstaat om ons een gemotiveerde mail te sturen naar privacy@car-pass.be. Je kan ons uiteraard ook schriftelijk bereiken op onderstaand adres:

Car-Pass v.z.w.
Woluwedal 46 b2
1200 Brussel

Google Analytics en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Die informatie maakt het ons dus mogelijk om je een betere dienstverlening te bieden en het gedrag van bezoekers aan onze website te analyseren.

De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Met de meeste internetbrowsers kan je de Cookies van je harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser je van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan je de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiligen van jouw persoonlijke gegevens

De vzw Car-Pass slaat haar gegevens op, op servers die zich bevinden in externe datacentra in België. Car-Pass heeft met de beheerder van het serverpark een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de beheerder verplicht wordt om alle nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om de systemen te beschermen tegen kwaadwillige of accidentele beschadiging van de hardware, verlies, wijziging, of ongeoorloofde toegang tot de opgeslagen data. De vzw Car-Pass voert daarnaast een strikte interne IT policy om de opgeslagen data en de hardware in haar kantoren te vrijwaren en maakt daarbij onder meer gebruik van firewalls, anti virus scanners, back up systemen en toegangscontrole.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Car-Pass houdt zich het recht deze privacy policy te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 3/4/2019.

Contactgegevens

Car-Pass v.z.w.
Woluwedal 46 b2
1200 Brussel

privacy@car-pass.be

Mijn voorkeuren wijzigen